Türkiye Gazeteciler Federasyonu-Abhaz Gazeteciler Birliği Anlaşması

Pazar, 11 Mayıs 2014 20:07

Abhazya Cumhuriyeti Gazeteciler Birliği ve
Türkiye Gazeteciler Federasyonu İşbirliği Anlaşması

Abhazya Cumhuriyeti Gazeteciler Federasyonu ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu, -ki bu Anlaşmada bundan sonra ‘Taraflar’ olarak adlandırılacaklardır- karşılıklı çıkarların varlığını ve ortak hedeflere ulaşmada koordinasyonun gereğini kabul ederek, uluslararası hukukun prensiplerine ve standartlarına olan bağlılığı teyit ederek, aralarındaki ilişkileri yeni seviyeye taşıma isteği ile, aşağıdaki hususlarda işbu Anlaşmayı imzaladılar:

Madde 1
Taraflar dostluk, güven, karşılıklı saygı ve anlayış ile karşılıklı yarar prensiplerine dayanan, yürürlükte olan Abhazya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına, aynı zamanda Abhazya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti düzenleyici işlem ve yasal tasarruflarına uygun şekilde bir işbirliği gerçekleştireceklerdir.

Madde 2
İşbu Anlaşma, iki cumhuriyetin gazeteci örgütleri ve medyasının yaratıcı kolektifleri arasında karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin kurulmasının temelidir. Bu işbirliğinin spesifik şartları ve formları, her iki ülkenin gazete yönetimleri ile elektronik medya ve haber ajansları idareleri arasında müstakil anlaşmaların imzalanmasını da içerecek şekilde Taraflarca ayrıca saptanır.

Madde 3
Taraflar, medya alanında ortaklık ilişkilerinin kurulup gelişmesi için elverişli şartların oluşturulmasına, ortak enformasyon politikasının geliştirilmesine ve birleşik bir enformasyon havuzunun oluşmasına kendi güçleri ölçüsünde katkıda bulunurlar


Madde 4
İşbirliği aşağıdaki alanlarda gerçekleştirilir:
- Gazetecilerin stajı;
- Basın turları;
- Konferanslar, basın toplantıları, seminerler, "yuvarlak masa" toplantıları, Abhazya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti kamu otoritelerinin temsilcileri, bilimsel kurumlar, kamu kuruluşları, gazetecilik ve iş topluluklarının uzmanlarının katılımı ile gerçekleşen faaliyetler de dahil olmak üzere sair kamu veya özel kuruluşların etkinliklerine katılınması, en iyi gazetecilik ürünlerinin basılmasını teminen ortak yarışmalar tertiplemesi, fotoğraf sergileri, tematik forumlar ile toplantıların, sempozyumların, atölye çalışmalarının, sunumların ve diğer faaliyetlerin organize edilmesi;
- Tarafların akredite edilmiş Medya mensuplarının profesyonel faaliyetlerini icra etmelerinde pratik yardım ve destek temini;
- Taraflarca iş bağlantıları kurulması, gazete, radyo ve televizyon için çeşitli konulu materyallerin hazırlanması.
Taraflar işbu Anlaşmanın kapsamında tanımlanmamış başka işbirliklerinde de bulunabilirler.

Madde 5
İşbu Anlaşma Taraflarca önceden üçüncü taraflarla yapılmış anlaşmalardaki yükümlülüklerini etkilemez ve böylece Tarafların üçüncü taraflara karşı üzerlerine aldıkları yükümlülüklerini gerçekleştirmelerine ve başka anlaşmaları imzalamalarına engel olamaz.

Madde 6
İşbu Anlaşmada yapılacak değişiklik ve eklemeler yazılı şekilde Tarafların onayı ile yine bu Anlaşmanın ayrılmaz parçası olarak kabul edilen ayrı protokollerle yapılabilir.
Madde 7
İşbu Anlaşma beş yıl sürelidir ve imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmektedir. Anlaşma, herhangi Taraf Anlaşmanın süresinin bitimine altı ay kala yazılı olarak fesih müracaatında bulunmadığı taktirde, otomatik olarak beş yıllık müteakip periyotlara uzatılır.

11 Mayıs 2014 yılında Abhazca ve Türkçe dillerinde, aynı geçerlilik gücü taşıyan iki nüsha olarak imzalanmıştır.

Abhazya Gazeteciler Birliği                                                                     Türkiye Gazeteciler Federasyonu
Adına Başkan                                                                                            Adına Başkan
V.N. Kapba                                                                                                 A. Sertel