Geri Dönüşçü Yasası

Salı, 22 Ekim 2013 21:11

 

“Repatriantlar” (Geri Dönüşçüler)  Hakkında Abhazya CumhuriyetiTemel Yasası

 

Madde 1.   Repatriantlar (Soydaşlar)

Repatriantlar (soydaşlar), Rus-Kafkas ve Rus-Türk Savaşları’nın veya 19 yüzyılda vuku bulan diğer olayların neticesinde tarihsel vatanlarını terk etmek zorunda kalan Abhazların (Abazaların) doğrudan soyundan gelen etnik Abhazlardır (Abazalardır). İşbu yasa ile kendilerine Abhazya Cumhuriyeti’ne geri dönme hakkı verilmiştir.

Madde 2.  Repatriantların Hakları

Repatriant statüsünü elde edenlerin şu hakları vardır:

- Yaşam ve kişisel bütünlük hakkı; Abhazya Cumhuriyeti yasaları uyarınca gerekli olan ve bu yasalara uygun prosedürler istisna olmak üzere; hiçbir Repatriant keyfi olarak tutuklanamaz veya göz altına alınamaz veya özgürlüğünden mahrum bırakılamaz;

- Özel hayatı hedef alan keyfi ve hukuk dışı girişimlere karşı korunma hakkı;

- Konut ve haberleşme dokunulmazlığı hakkı;

- Kanun önünde eşit olma ve Abhazya Mahkemeleri’nde ücretsiz tercüman hizmeti alma hakkı;

- Eş seçme, evlenme ve aile kurma hakkı;

- Düşünce, fikir, vicdan ve din özgürlüğü hakkı. Abhazya Cumhuriyeti’nde bir kimsenin dinini veya inancını ifade etme özgürlüğü, yalnızca kamu güvenliği ve düzenini, genel sağlık veya ahlakı ya da Abhazya Cumhuriyeti topraklarındaki diğer insanların temel hak ve özgürlüklerini koruma gerekçesiyle Abhazya Cumhuriyeti yasalarıyla sınırlanabilir;

- Kendi dil, kültür ve geleneklerini korumak hakkı;

- Tarihi Abhaz soyadlarını geri alma hakkı;

- Ana dilde eğitim hakkı ;

- Abhazya Cumhuriyeti’ndeki kültürel yaşama dahil olma hakkı;

- Eğitim hakkı;

- Önceki ikamet ülkesinde edindiği uzmanlık alanında çalışma hakkı;

- Abhazya Cumhuriyeti’ni serbestçe terk etme hakkı;

- Abhazya Cumhuriyeti sınırları içinde serbestçe dolaşım ve dilediği yerde yerleşme hakkı – bu hak Abhazya Cumhuriyeti yasaları ile sınırlanabilir;

- Abhazya Cumhuriyeti yasalarının ve makamlarının himayesinden diğer Abhazya Cumhuriyeti vatandaşları ile eşit derecede yararlanma hakkı. 

- Abhazya Cumhuriyeti makamlarına başvuru (dilekçe verme) hakkı;

- Abhaz Medeni Kanunu uyarınca Abhazya Cumhuriyeti sınırları içinde menkul ve gayrı menkul mal edinme hakkı. 

Abhazya Cumhuriyeti’nde sürekli ikamet eden Repatriantlar şu haklardan da yararlanırlar:

- Abhazya Cumhuriyeti yaslarına uygun olmak üzere serbestçe barışçı toplantı hakkı;

- Güvenli çalışma koşulları, herhangi bir ayrım olmaksızın eşit değerdeki iş için eşit ücret ve tazminat hakkı;

- Abhazya Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak, sendikalara ve diğer meslek örgütlerine veya tercih ettikleri örgüte ve onların etkinliklerine katılma hakkı.

- Abhazya Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak sağlığını koruma, tıbbi bakım, sosyal refah, sosyal hizmetler, eğitim ve dinlenme hakkı.

Madde 3.Repatriantların Yükümlülükleri

RepatriantlarAbhazya Cumhuriyeti yasalarına uymakla ve Abhazya Cumhuriyeti’ndeki gelenek ve göreneklere saygılı olmakla yükümlüdür.

Madde 4.Repatriant Statüsünün Kazanılması

Repatriantlıkstatüsü:

Başvuru ile;

Sadeleştirilmiş bir usulle kazanılır.

Başvuruların yapılış biçimi, dilekçelerin niteliği, eklenmesi gereken evraklarla ilgili prosedür Abhazya Cumhuriyeti Geri Dönüş Devlet Komitesi tarafından saptanır.

Statünün kazanılması ile ilgili başvurular ve dilekçeler, kanunen onu vermeye yetkili kişiler tarafından yapılır. 

Repatriantlıksürecini standardize etmek amacıyla Geri Dönüş Devlet Komitesince, bu yasa uyarınca Repatriant statüsü elde eden kişiler için, Repatriant kimlik belgesi tanzim edilir. 

Bu tasa uyarınca elde edilen Repatriantlık statüsü, bu statüyü kazanan kişiyle beraber sadece aile üyelerine (eş ve 18 yaşının altındaki küçük çocuklar) uygulanır (ama) miras alınamaz. 

Madde 5.Repatriant Statüsü Kazanmanın Yöntemi

Repatriant olarak kayıt edilebilmek için, Rus-Kafkas ve Rus-Türk Savaşları’nın veya 19. yüzyılda vuku bulan diğer olayların neticesinde tarihsel vatanlarını terk etmek zorunda Abhazların (Abazaların)doğrudan soyundan gelen etnik Abhazlardan (Abazalardan) olmak gerekmektedir. 

Repatriant Statüsünü elde edebilmek için aşağıdaki dokümanların ibraz edilmesi gerekmektedir.

-Repatriant statüsü için başvuru dilekçesi,

-Doğum belgesi sureti (nüfus kağıdı),

-Pasaport fotokopisi,

-Başvuru sahibinin Abhaz etnik kimliğini ve tarihsel Abhaz topraklarını terk etmeye zorlananların doğrudan soyundan geldiğini kanıtlayan ve ilgili devlet ya da menşe ülkedeki Abhaz toplumunun kültürel yetkilileri tarafından düzenlenen yazılı belge ya da aynı menşe ülkeden gelen ve artık Abhaz vatandaşlığını kazanmış olan iki kişinin yazılı (imzalı) tanıklığı.

Tüm belgeler Abhazca veya Rusça olarak tanzim edilmiş olmalıdır. Eğer orijinal belge bir başka üçüncü dilde tanzim edilmişse, bu belgenin bir kopyası, resmi olarak tercüme edilmek ve onaylanmak suretiyle oluşturulacak Abhazca veya Rusça yeni belge suretine (müstenidat olarak) eklenecektir.

Usulüne göre tanzim edilerek tevdi edilen belgeler Abhazya Cumhuriyeti Geri Dönüş Devlet Komitesi tarafından teslim alınır. Abhazya Cumhuriyeti Geri Dönüş Devlet Komitesi belgelerin alındığı tarihten itibaren bir ay içinde konu hakkında karar verir.

AbhazyaCumhuriyeti Geri Dönüş Devlet Komitesi repatriantlık başvurusu hakkında menfi karar verirse, başvuru sahibinin bu karara karşı ilgili mahkeme nezlinde itiraz etme hakkı vardır.

 

 

Madde 6.Repatriantlık Statüsünün Basitleştirilmiş Usulle Kazanılması

Basitleştirilmiş usulde,Abhazya Cumhuriyeti’nde daha önceden repatriant statüsü almış bir kişinin üçüncü kuşağa kadar aile üyeleri (anne, baba, yetişkin çocukları, torunları, kardeşleri, dedesi)olanlar doğrudan repatriantlık statüsünü alırlar.

Repatriantlık statüsünü basitleştirilmiş usulle almak için şu belgelere ihtiyaç vardır:

-Repatriant statüsü için başvuru dilekçesi,

-Daha önce repatriantlık statüsü kazanmış kişi ile yakınlığı kanıtlayan belge sureti,

-Daha önce repatriantlık statüsü kazanmış yakını olunan kişinin repatriantlığını kanıtlayan belgenin sureti.

-Pasaport fotokopisi.

Tüm belgeler Abhazca veya Rusça olarak tanzim edilmiş olmalıdır.

Eğer orijinal belge bir başka üçüncü dilde tanzim edilmişse, bu belgenin bir kopyası, resmi olarak tercüme edilmek ve onaylanmak suretiyle oluşturulacak Abhazca veya Rusça yeni belge suretine (müstenidat olarak) eklenecektir.

Usulüne göre tanzim edilerek tevdi edilen belgeler Abhazya Cumhuriyeti Geri Dönüş Devlet Komitesi tarafından teslim alınır. Abhazya Cumhuriyeti Geri Dönüş Devlet Komitesi belgelerin alındığı tarihten itibaren bir hafta içinde konu hakkında karar verir.

İkamet ettikleri ülkelerde savaş ortamı, etnik veya başka nedenli çatışma içinde kalan ve bu nedenle yaşamları, sağlıkları, politik, sosyal veya diğer hak ve özgürlükleri tehdit altına giren veya ırksal, etnik, dini, dilsel, veya başka nedenlerle zulüm tehlikesine maruz kalan soydaşlarımız da basitleştirilmiş usulle repatriantlık statüsü almaya uygundurlar.

Bu durumdaki soydaşlarımız repatriant statüsü kazanmak için başvurularını Abhazya Cumhuriyeti Geri Dönüş Devlet Komitesi’ne iletirler.

AbhazyaCumhuriyeti Geri Dönüş Devlet Komitesi kendisine iletilen bu tür başvurulara ilişkin bilgileri araştırarak, söz konusu belgelerin kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki hafta içinde konu hakkında karar verir.

Madde 7.Repatriant Statüsünün Geçerlilik Süresi

Bu kanunla kazanılan repatriantlık statüsü, kazanıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl için geçerlidir.

Madde 8.Repatriant statüsü kazanan kişinin Abhazya Cumhuriyeti vatandaşlığını elde etmesi.

Repatriantlar "Abhazya Cumhuriyeti Vatandaşlık Kanunu" tarafından öngörülen şekilde Abhazya Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanabilir.

Abhazya Cumhuriyeti vatandaşlığı, repatriantlık statüsü ile elde edilen yararları geçersizleştirmez.

Madde 9.Abhazya Cumhuriyeti’nde Repatriantların Yasal Mülk Edinmesi

Abhazya Cumhuriyeti’nde repatriantların mülkiyet hakkı vatandaşlarla eşittir ve aynı derecede himaye görür.

Repatriantlar Abhazya Cumhuriyetinde yasal olarak mülk edinilmesi mümkün olan her türlü mülke sahip olabilirler. Abhazya sınırları dahilinde repatriantların sahip oldukları gerçek mülkiyet haklarının kullanımına veya bu mülkiyet haklarından vazgeçmelerine ilişkin hiçbir kısıtlama getirilemez.

RepatriantlarAbhazya Cumhuriyeti’ne ait malların özelleştirilmesine katılma ve katıldıklarında da Abhazya Cumhuriyeti vatandaşları ile eşit muamele görme hakkına sahiptir.

Repatriantların,Abhazya Cumhuriyeti topraklarında mülkleri ile ilgili tasarrufları neticesinde elde ettikleri gelirleri, Abhazya Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak, Abhazya Cumhuriyeti toprakları dışına transfer etme hakları vardır.

Madde 10.Repatriantlara Dair Vergi Teşvikleri

Repatriantlar, AbhazyaCumhuriyeti yasalarına uygun olarak, vergi avantajlarından yararlanabilir.

Madde 11.Repatriantların Mülklerinin Hukuki Statülerinin Garantisi

Abhazya Cumhuriyeti’nde Repatriantlar için aşağıdaki mülkiyet garantileri tesis edilmiştir:

Kamulaştırmaya ve el koymaya karşı garantiler;

Repatriantların yasal statülerini olumsuz etkileyebilecek yasal düzenlemelerin (sonradan) benimsenmesine dair garantiler;

Abhazya devlet yetkililerinineylem (veya eylemsizlikleriyle) repatriantların yasal statüsünü ihlal etmesine karşı garantiler.

Madde 12.Kamulaştırmaya ve el koymaya karşı garantiler

Repatriantların Abhazya Cumhuriyeti’ndekimülkiyeti, kamulaştırma ve el koymaya konu olamaz meğer ki çok istisnai hallerde kamu yararı ve ulusal güvenlik için alınması zorunlu önlemlerin tatbiki amacıyla Abhazya Cumhuriyeti yasalarında açıkça belirtilmiş haller söz konusu olmasın.

Kamulaştırmave el koyma  usulü Abhazya Cumhuriyeti kanunları tarafından saptanır.

(Repatriantın mülkü hakkında) kamulaştırılmaveya el koyma kararı verilmesi durumunda repatrianta rayiç bedel üzerinden hesaplanarak yeterli miktarda ve hızlı şekilde tazminat ödenir. Repatrianta ödenecek tazminatın miktarı, kamulaştırılan veya el koyulan mülkiyetin kamulaştırılma veya el koyma kararının alındığı tarihteki gerçek değerini karşılamalıdır. (Repatrianta ödenen bu) tazminatın yurt dışına transferi, (benzer para transferleri için geçerli olan) ilgili vergi yükümlülüklerinden muaftır.

Abhazya Cumhuriyeti yetkililerinin kamulaştırma ve el koyma kararlarına karşı Abhazya mahkemelerinde dava yolu açıktır. Repatriantların mülklerinin kamulaştırılması veya bu mülklere el konulmasına karşı açılan davalarda, dava dilekçesinin mahkemeye verilmesinden sonra en geç yedi gün içinde dava görülmeye başlanmak zorundadır.

Madde 13.Repatriantların Yasal Statülerini Olumsuz Etkileyebilecek Yasal Düzenlemelerin (sonradan) Benimsenmesine Karşı Garantiler

İşbu yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, eğer Abhazya Cumhuriyeti’nde repatriantların mülklerine tatbik edildiğinde, bu mülklerin yasal statüsünde olumsuz yönde değişikliklere yol açabilecek yeni bir kanun yasalaşırsa, bu (yeni) kanunun yasalaştığı tarihte repatriant statüsünü kazanmış kişiler için, onların durumunu olumsuz yönde etkileyebilecek bu yeni kanun geçerli olmayacaktır.

Bu bölümde ifade edilen (ileriye dönük güvence) kamu güvenliği ve düzeninin, insan yaşamı, sağlığı ile doğal çevrenin, Abhazya’nın kültürel ve tarihi mirasının korunması, tüketicinin korunması ve vergilendirme ile ilgili hususlarda ortaya çıkabilecek durumlara teşmil edilemez.

Madde 14.Abhazya Devlet YetkililerininEylem (veya Eylemsizlikleriyle) Repatriantların  Yasal Statüsünü İhlal Etmesine Karşı Garantiler.

Repatriantlar,Abhazya devlet organlarının veya onların görevlilerinin eylemlerinin (ya da eylemsizliğinin) yol açtığı zarar için tazminat talep etme hakkına sahiptirler. Bu konulara ilişkin tazminat talepleri Abhazya Cumhuriyeti mahkemelerinde yapılacak yargılama neticesinde hükme bağlanır.

Madde 15.Repatriantları Teşvik Etmek için (Uygulanacak) Devlet Politikası

AbhazyaCumhuriyeti repatriantlara hukuki, mali ve sair diğer yardımlarda bulunacaktır.

Bu amaçlaAbhazya Cumhuriyeti, repatriantlara devlet yardımının ana yönelimlerini saptayan, uzun vadeli bir hükümet geri dönüş programı geliştirmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile uygun bulunan devletin bu konuyla ilgili programının ana yönelimleri, repatriantlara destek için yapılacak yıllık programlarda, (ilki) bu yılın 1 Mart tarihini geçmeyecek şekilde, ayrıntılandırılacaktır.

Abhazya CumhuriyetiBakanlar Kurulu ile şehir ve bölge yönetimlerinin başkanlarının yürüteceği uzun vadeli devlet geri dönüş programı ve yıllık bazda oluşturulmuş (kısa vadeli) programlar şu hususları içermelidir.

Repatriantlarınistihdamı - gerekirse kendilerine yeni beceriler kazandırılması veya yeni meslekler edindirilmesi;

Masrafları Abhazya Cumhuriyeti Devletince karşılanmak üzere repatriantlara konut için arazi tahsisi;

Repatriantların ikameti için geçici ve kalıcı konutların temini;

(Repatriantların) refahı ve sağlığı ile ilgili hususlar;

(Repatriantların) önceki ikamet ülkelerinde ifa ettikleri mesleklerini, aldıkları eğitimi ispatlamaya yarayan sertifika, diploma ve benzeri belgelerin (denkliğinin) tanınması;

Eğitim olanaklarının sağlanması;

Masrafları Abhazya Cumhuriyeti Devleti tarafından karşılanmak üzere (repatriantlara) Abhazca öğretecek merkezlerin kurulması.

Bütçe haricinde (de) geri dönüş fonları oluşturmak ve (bu şekilde) devletin geri dönüş programının yürütebilmesi için para biriktirilmesi, devletin geri dönüş programını yürütmekle görevli yetkililerden, (bu görevin ifasında) ihmali veya kusuru görülenler ilgili Abhazya Cumhuriyeti yasaları uyarınca disiplin soruşturmasına uğratılacaktır.

Madde 16.Geri Dönüş Fonu.

Abhazya Cumhuriyeti Geri Dönüş Devlet Komitesi’nin, devletin geri dönüş programını yürütmesine destek olmak için, bütçe harici olmak üzere bir geri dönüş fonu oluşturulmuştur.

Bu fon Abhazya Cumhuriyeti mevzuatı uyarınca yaratılmıştır (ve yine bu mevzuata uygun olarak) faaliyet gösterecektir.

Bu fonun temel amacı Abhazya Cumhuriyetine gelen repatriantlara doğrudan yardımın yanı sıra devletin geri dönüş programına da katkıda bulunmaktır.

Fonun idari düzenlemesine dair esaslar Abhazya Bakanlar Kurulu tarafından saptanacaktır.

Madde 17.Repatriant Statüsünün Kaybedilmesinin Koşulları

Repatriant statüsü şu hallerde ortadan kalkar:

Kişinin kendi isteği ile;

Kişinin vefatıyla;

Repatriantlık için (kanunda) öngörülen sürenin dolmasıyla.

Abhazya Cumhuriyeti Geri Dönüş Devlet Komitesi kararı ile de repatriant statüsü sahibi bir kişinin bu statüsü ortadan kaldırılabilir:

   a) (Kişi) Abhazya Cumhuriyeti’nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalışmaya yönelik eylemlerde bulunursa;

   b) (Kişi) Abhazya Cumhuriyeti’nin anayasal düzeni ile bağdaşmayacak siyasi ve diğer organizasyonların üyesi ise;

    c) veya Abhazya Cumhuriyeti yasalarınca öngörülebilecek bir başka nedenle;

Abhazya Cumhuriyeti Geri Dönüş Devlet Komitesi’nin repatriant statüsü sahibi bir kişinin bu statüsü ortadan kaldırılmasına dair kararına karşı Abhazya Cumhuriyeti Mahkemeleri’nde dava yolu açıktır.  

Abhazya Millet Meclisi

Tarafından Kabul Edilmiştir

1 Haziran 1998.

ABHAZYA CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI 

V. G. Ardzinba

 5 Haziran 1998

№ 426-s-X III